A Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Görög Nyelvi Központ)
magyarországi vizsgaközpontjának, a Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolának
az Ελληνομάθεια (Ellinomatheia) nevű nyelvvizsgára vonatkozó
VIZSGASZABÁLYZATA

 

Általános rendelkezések
1. §

 1. A Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola (1054 Bp., Vécsey u. 5.) a Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (a továbbiakban: Görög Nyelvi Központ) bejegyzett magyarországi vizsgaközpontja (a továbbiakban: Vizsgaközpont).
 2. A szabályzat hatálya kiterjed a Görög Nyelvi Központ (Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα Τ.Κ.55132Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Görögország) Ελληνομάθεια (Ellinomatheia) nyelvvizsgáját bonyolító magyarországi Vizsgaközpontjának fenntartójára (Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata (továbbiakban: MGOÖ), a fenntartó hivatalára, a Vizsgaközpont alkalmazottaira, a vizsgáztatásban közreműködő felügyelőkre és vizsgáztatókra, valamint a vizsgázókra.
 1. A Vizsgaközpont azonosítására a Görög Nyelvi Központtól kapott öt számjegyű kód (36101) szolgál.
 2. A Vizsgaközpont egyben vizsgahelyszín is.
 3. A Görög Nyelvi Központ nyilvántartja a Vizsgaközpont, mint intézmény/szerv mindenkori vezetőjének, valamint a Vizsgaközpont vezetőjének nevét. A Vizsgaközpont mindenkori vezetője írásban bízza meg a vizsgák lebonyolításáért felelős személyt. A Vizsgaközpont vezetőjének és vizsgák lebonyolításáért felelős személynek a nevét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
 1. A Vizsgaközpontban egynyelvű nyelvvizsga tehető újgörög nyelvből, mely az ún.  „görög nyelvtudást igazoló bizonyítvány” («Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας») megszerzésére irányul.

 

A nyelvvizsga jellege, részei, szintjei
2. §

 1. A nyelvvizsga jellege: általános egynyelvű, amely a mindennapi élethelyzetekben történő idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeretet méri a négy/öt nyelvi alapkészségben (olvasott szöveg értése, nyelvhasználat, hallás utáni szövegértés, íráskészség, beszédkészség).
 2. A nyelvvizsga komplex, 2 fő részből áll, melyek letétele csak együttesen lehetséges:
  1. írásbeli rész, amely az olvasott szöveg értését, a hallás utáni szövegértést és az íráskészséget (emellett B2, C1, C2 szinten a nyelvhasználatot) vizsgálja,
 1. szóbeli rész, amely a beszédkészség mérésére terjed ki.

Külön csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsga nem tehető.

Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészt a vizsgázó ugyanazon a napon teszi le, az írásbeli rész minden esetben megelőzi a szóbeli részt.

 1. A nyelvvizsga Görög Nyelvi Központ által definiált szintjei:
 • 8-12 éves gyermekek részére: A1-es szint
 • 12 évesnél idősebb személyek részére:
   • A1
   • A2
   • A2 szakmai célú
   • B1 (alapfok)
   • B2 (középfok)
   • C1 (felsőfok)
   • C2 (anyanyelvi)

 

A nyelvvizsga követelményei
3. §

 1. A nyelvvizsga követelményei megismerhetők egyrészről a Görög Nyelvi Központ hivatalos honlapján (http://www.greeklanguage.gr), másrészt a Görög Nyelvi Központ által az adott naptári év elején megküldött nyomtatott tájékoztató anyagból, mely a Vizsgaközpont általi kézhezvétel után a Vizsgaközpont titkárságán és hirdetőtábláján elérhető.
 2. A Vizsgaközpont Vizsgafelelőse köteles tájékoztatni a jelentkezőket a vizsgák anyagáról, a segédanyag létezéséről, a hozzáférés módjáról (ld. a Görög Nyelvi Központ hivatalos honlapján http://www.greeklanguage.gr), köteles továbbá a jelentkezőknek a vizsgához mintafeladatokat mutatni. Ha a Vizsgafelelős nincsen abban a helyzetben, hogy válaszolni tudjon a jelentkezők kérdéseire, felvilágosítást kell kérnie a Görög Nyelvi Központ munkatársaitól.

 

A nyelvvizsgák időpontja, jelentkezési határidők

4.§

 1. A Vizsgaközpont évente egy alkalommal, rendszerint május hónapban bonyolít nyelvvizsgát.
 2. A vizsgák időpontjait, valamint a vizsgára történő jelentkezési határidőt a Görög Nyelvi Központ határozza meg és hirdeti ki legkésőbb a vizsgát megelőző naptári év októberének végéig, melyet a Vizsgaközpont közzétesz a hirdetőtábláján, az Ellinismos folyóiratban, a görög nemzetiségi televízió- és rádióadásokban, valamint elektronikus tájékoztatást küld a vele vendégtanulói jogviszonyban álló diákok szüleinek, ill. az MGOÖ által fenntartott más oktatási intézmény(ek) vezetőjének.
 3. A jelentkezési határidő rendszerint legalább két hónappal a vizsgák lefolytatása előtt lezárul. A határidő lejárta után a Vizsgaközpont nem fogad el jelentkezést.
 4. Fenti időpontok azonosak a Görög Nyelvi Központ minden vizsgaközpontja számára, bármely táján legyen is a világnak.

 

Jelentkezés a nyelvvizsgára
5. §

 1. A 8-12 éves gyermekeknek szóló A1-es szintű nyelvvizsgára jelentkezhet minden olyan személy, aki a vizsga napjáig a 8. életévét betölti, de a 12. életévét még nem tölti be.
 2. A 12 évesnél idősebb személyeknek szóló A1-től C2-ig szintű nyelvvizsgákra jelentkezhet minden olyan személy, aki a vizsga napjáig a 12. életévét betölti.
 3. Nyelvvizsgára jelentkezni a Görög Nyelvi Központ által a Vizsgaközpont számára megküldött nyomtatott jelentkezési lap, valamint a hozzá tartozó kérdőív kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. A vizsgára jelentkezéskor csatolni kell a jelentkező személyazonosságának igazolására alkalmas fényképes dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) hiteles másolatát
 4. A Vizsgafelelős köteles a jelentkező kérésére segíteni őt a jelentkezési nyomtatványok kitöltésében.
 5. A jelentkezés mindig meghatározott szintű vizsgára történik.
 6. A jelentkezőnek jogában áll ugyanazon vizsgaidőszakban egynél több szinten is vizsgát tenni. Ebben az esetben a jelentkezéskor be kell fizetnie az általa megjelölt minden egyes vizsgaszinten az előírt vizsgadíjat.
 7. A jelentkezés ideje alatt a Vizsgafelelős köteles a Vizsgaközpontban teljes munkaidőben a jelentkezők rendelkezésére állni, ill. átvenni a kitöltött jelentkezési nyomtatványokat.
 8. A jelentkezéskor megjelölt vizsgaközpont vagy vizsgaszint megváltoztatása a jelentkező részéről csak abban az esetben megengedett, ha a Görög Nyelvi Központ engedélyezi azt.
 9. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Görög Nyelvi Központ különleges szabályozásról rendelkezhet a sajátos nevelési igényű jelentkezők esetében (pl. a tanulási nehézséggel, látás- és hallásproblémákkal küzdők stb.) A különleges szabályok egyedi jellegűek és a Vizsgaközpont külön kérésére lépnek életbe. Ezt a kérést a Vizsgaközpont felé a jelentkezési lappal egy időben kell a jelentkezőnek benyújtani.
 10. A vizsga elhalasztása a következő vizsgaidőszakra csak hivatalos okirattal igazolt, kivételes esetekben lehetséges. Az elhalasztott vizsga csak ugyanazon a nyelvi szinten tehető le, melyre eredetileg jelentkezett a vizsgázó.

 

A jelentkezés rögzítése a Görög Nyelvi Központ elektronikus felületén

6.§

 

 1. A jelentkezési határidő lejártával a Vizsgafelelős ellenőrzi a jelentkezési lapokat és azok érvényességét.
 2. A jelentkezéseket a Vizsgafelelős a Görög Nyelvi Központ által működtetett elektronikus felületen rögzíti a jelentkezési határidő lejárta utáni egy héten belül.
 3. A vizsgára történő jelentkezés az elektronikus rögzítéssel válik érvényessé. A jelentkezések helyes és időben történő elektronikus rögzítéséért a Vizsgafelelős egy személyben felel.
 4. A jelentkezések elektronikus rögzítését követően a Görög Nyelvi Központ minden jelentkező részére kiad egy jelentkezési bizonylatot egy – a vizsgázó azonosítására szolgáló – kódszámmal, melyeket megküld a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont köteles a jelentkezési bizonylatot eljuttatni minden jelentkező számára.
 5. A vizsgán való részvétel joga nem ruházható át.
 6. Vizsgaközpont köteles a nyomtatott jelentkezési lapokat, a vizsgadíj befizetését igazoló banki bizonylatokat és a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumok hiteles másolatait megőrizni.

 

Vizsgadíj

7.§

 1. A vizsgadíj vizsgaszintenkénti összegét minden évben a Görög Nyelvi Központ határozza meg euróban, és a jelentkezési idő megkezdéséig közli azt a Vizsgaközponttal. A Vizsgaközpont a vizsgadíj mértékéről – a 4.§ (2). bek.-ben leírt módon – tájékoztatja a jelentkezőket.
 2. A vizsgadíjat a jelentkező köteles a Vizsgaközpont Erste Βanknál vezetett, alábbi bankszámlájára történő átutalással EURO-ban megfizetni:

 

ERSTE BANK

számlaszám: 11600006-00000000-75278832

IBAN: HU53 11600006-00000000-75278832

SWIFT: GIBAHUHB

 

A befizetést igazoló banki bizonylatot a jelentkezési lappal együtt át kell adni a Vizsgafelelősnek.

 1. Abban az esetben, ha a jelentkező a vizsgáról távol marad, a Görög Nyelvi Központ a befizetett vizsgadíjat nem téríti vissza jelentkezőnek. A Vizsgaközpont fenntartja magának a jogot, hogy – gazdasági lehetőségeihez mérten – a befizetett vizsgadíjat, vagy annak egy részét visszatérítse azoknak a jelentkezőknek, akik az MGOÖ által fenntartott iskolák beiratkozott tanulói és sikeres vizsgát tettek.
 2. A Vizsgaközpont pénzügyeit bonyolító MGOÖÖ Hivatala gazdasági szervezete a befizetett vizsgadíjak összegének a Görög Nyelvi Központ által évente meghatározott hányadát elkülöníti a működési kiadásokra (pl. postaköltség, a vizsga reklámjának/meghirdetésének kiadásai, a vizsgáztatásban közreműködő felügyelők, vizsgáztatók és értékelők, stb. díjazása).
 3. A működési kiadások levonása után fennmaradó vizsgadíjösszeget a Vizsgaközpont köteles a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül átutalni a Görög Nyelvi Központ alábbi bankszámlájára:

Görög Nyelvi Központ (Centre for the Greek Language)

Bankszámlaszám: 5202002100151

Piraeus Bank (Bankfiók: Angelaki 18, Thesszaloniki)

SWIFTCODE: PIRBGRAA

IBAN (International Bank Account Number): GR 310172 2020 0052 0200 2100 151

Közleményben feltüntetni: «Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας» („A görög nyelvtudás szintjét igazoló vizsgák”)

 1. A fentiekben leírt összeg időben történő és maradéktalan átutalásáért a Görög Nyelvi Központ részére az MGOÖ Hivatalának gazdasági vezetője felel.
 2. Vizsgaközpont köteles az átutalást követően haladéktalanul elfaxolni a Görög Nyelvi Központnak a banki átutalást igazoló bizonylatot.
 3. Abban az esetben, ha a Vizsgaközpont nem küldi el időben a Görög Nyelvi Központnak a működési kiadások levonása után fennmaradó összeget, a Görög Nyelvi Központ nem közli vele a vizsgázók eredményeit és nem küldi meg a nyelvvizsga bizonyítványokat.

 

 

A tájékoztató- és a vizsgaanyag megküldése, kezelése

8.§

 

 1. A tájékoztató- és vizsgaanyag elkészítése, összeállítása, értékelése a Görög Nyelvi Központ feladata, a nyelvvizsga lebonyolítása a Vizsgaközpont feladata.
 2. A Görög Nyelvi Központ minden naptári év elején – a jelentkezések megkezdése előtt – nyomtatott tájékoztató anyagot küld a Vizsgaközpontnak, ezzel segítve őt a nyelvvizsga minél szélesebb körben történő terjesztésében.
 3. A Görög Nyelvi Központ részletes útmutatót küld a Vizsgaközpontnak a nyelvvizsga eljárásrendjéről, melynek betartása minden e vizsgaszabályzat hatálya alá tartozó személyre nézve kötelező.
 4. A Görög Nyelvi Központ tíz nappal a vizsgák lefolytatása előtt megküldi a Vizsgaközpontnak a részletes vizsgaanyagot, amely az alábbiakból áll:

 

 • lepecsételt vizsga-feladatlapok csomagban
 • lepecsételt digitális lemezek (CD) csomagban a hallott szövegértéshez
 • vizsgaanyag a szóbeli vizsgához
 • tájékoztató anyag a felelős tanároknak a szóbeli vizsgához
 • a jelentkezők névsora
 • értékelő lap a szóbeli vizsgákhoz
 • egyéb hasznos útmutatók.

 

 1. Ha valamilyen okból a Vizsgaközpont nem kapja meg a fenti anyagot, vagy problémát észlel (pl. a névsorban a jelentkezők nevének írásában), köteles azonnal tájékoztatni Görög Nyelvi Központot.
 2. A Vizsgaközpont vezetője köteles gondoskodni a kézhezvételtől kezdve a vizsga napjáig a vizsgaanyag biztonságos őrzéséről, annak egy külön helyiségben (pl. vezetői iroda) lévő, erre a célra rendszeresített, kulccsal zárható szekrényben való elhelyezéséről.
 3. A vizsga-feladatlapokat tartalmazó csomagot a Vizsgafelelős nyitja ki a vizsgázók jelenlétében a vizsganapon, az írásbeli vizsga megkezdésekor.
 4. A Vizsgaközpont vezetője és a Vizsgafelelős kötelesek egy, a vizsgákat megelőző időpontban a Vizsgaközpont vizsgahelyszínén közösen ellenőrizni a hangfelvétel és a hallott szövegértés vizsgafeladatainak megfelelő voltát.
 5. A Vizsgaközpont vezetője köteles a vizsgák után azonnal, de legkésőbb a vizsgákat követő egy héten belül elküldeni az egész vizsgaanyagot (a felhasznált és a felhasználatlan anyagokat is) a Görög Nyelvi Központnak, a leggyorsabb és legbiztonságosabb módon. Bármiféle késedelem a vizsgák érvénytelenítését vonja maga után.

 

 

 

A vizsgákon elérhető pontszámok, értékelés
9. §

 1. A vizsgán elérhető pontszámok:
  • A1, A2 és B1-es szinteken: össz. 100 pont, mely az alábbiak szerint oszlik meg:
 1. olvasott szöveg értése 25 pont
 2. hallás utáni szövegértés 25 pont
 3. íráskészség 25 pont
 4. beszédkészség 25 pont
 • B2, C1 és C2-es szinteken: össz. 100 pont, mely az alábbiak szerint oszlik meg:
 1. olvasott szöveg értése 20 pont
 2. nyelvhasználat 20 pont
 3. hallás utáni szövegértés 20 pont
 4. íráskészség 20 pont
 5. beszédkészség 20 pont

 

 1. A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó mind a négy/öt készségben megszerzi az elérhető pontszám 60%-át. Ha a vizsgázó a vizsgált készségek valamelyikéből nem éri el a szükséges ponthatárt, úgy nyelvvizsgája összességében is sikertelennek minősül, ebben az esetben a vizsgázó nem szerzi meg a „görög nyelvtudást igazoló bizonyítványt”.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolítása
10. §

 1. A vizsga helyszíne: a Vizsgaközpont kijelölt terme(i)ben (1054 Bp., Vécsey u. 5.)
 2. A Vizsgaközpont vezetője köteles biztosítani a megfelelő helyiség(ek)et (pl. a Vizsgaközpont egyik elegendő férőhellyel rendelkező tantermét) a vizsgák zavartalan lefolytatásához, csakúgy, mint a megfelelő technológiai eszközöket (pl. a hangfelvétel lejátszásához).
 1. Az írásbeli vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a tételek titkossága az írásbeli vizsga megkezdéséig biztosítva legyen.
 2. A vizsgázónak az írásbeli vizsga megkezdése előtt 15 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt a Vizsgafelelős fényképes igazolvány alapján elvégzi a vizsgázók személyének azonosítását és ismerteti a vizsga menetét. Az a vizsgázó, aki a vizsga megnyitási eljárásának lezárulta és a feladatírás megkezdése után érkezik, vizsgára már nem bocsátható.
 3. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgázó köteles ellenőrizni személyes adatainak helyességét és pontatlanság esetén az adatokat helyesbíteni.
 4. A vizsgázók a dolgozatukat csak név és minden egyéb jelzés nélkül adhatják be. A vizsgázó azonosítására a Görög Nyelvi Központtól kapott kódszám szolgál.
 5. Az írásbeli vizsgán sem szótár, sem mobiltelefon vagy más elektronikus segédeszköz nem használható.
 6. Az írásbeli vizsga felügyeletét a Vizsgaközpont vezetője által kiválasztott írásban megbízott felügyelők végzik, akikkel e célból a Vizsgaközpont megbízási szerződést köt. Felügyelő lehet olyan személy is, aki nem a Vizsgaközpont alkalmazottja, de megfelel a Görög Nyelvi Központ által előírt feltételeknek. A felügyelők nevéről és szakképzettségéről tájékoztatni kell a Görög Nyelvi Központot. A felügyelők személyazonosságát, végzettségét és szakképzettségét igazoló dokumentumok másolatát a Vizsgaközpont köteles megőrizni 5 évig.

 

Az írásbeli vizsga részei, időtartama
11. §

 

 1. Az írásbeli vizsga részei:
  • A1, A2 és B1-es szinteken:
 1. olvasott szöveg értése,
 2. hallás utáni szövegértés,
 3. íráskészség.
 • B2, C1 és C2-es szinteken:
 1. olvasott szöveg értése,
 2. nyelvhasználat,
 3. hallás utáni szövegértés,
 4. íráskészség.
 1. Az írásbeli vizsga időtartama az egyes szinteken:
  • A1 (8-12 éveseknek) 1 óra 35 perc
  • A1             1 óra 35 perc
  • A2             1 óra 40 perc
  • A2 (szakmai célú) 1 óra 40 perc
  • B1 (alapfok) 2 óra
  • B2 (középfok) 3 óra 10 perc
  • C1 (felsőfok) 3 óra 45 perc
  • C2 (anyanyelvi) 4 óra

 

A szóbeli vizsga részei, időtartama
12. §

 1. Adategyeztetés, nyilatkozat

A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatók fényképes igazolvány alapján elvégzik a vizsgázó személyének azonosítását, a vizsgázó pedig a jegyzőkönyvön ellenőrzi személyes adatait, pontatlanság esetén az adatokat helyesbíti, majd mindezt aláírásával igazolja. A vizsgának ez az ú.n. „indító része” görög nyelven történik.

 1. A szóbeli vizsga részei:
 2. bizottság előtti irányított beszélgetés,
 3. képi stimulus alapján történő önálló témakifejtés, valamint
 4. szituációs párbeszéd, melyet két vizsgázó folytat egymással.
 5. A szóbeli vizsga időtartama: a vizsga szintjétől függően 12-20 perc.

 

A szóbeli vizsga lebonyolítása
13. §

 1. A szóbeli vizsga a Vizsgaközpont vezetője által kiválasztott vizsgáztatókból összeállított bizottság előtt történik. A szóbeli vizsgabizottság két tagból áll.
 2. Vizsgáztatók – a Görög Nyelvi Központ által meghatározott feltételek értelmében – csak pedagógus szakképzettséggel rendelkező személyek lehetnek, akikkel a vizsgáztatói tevékenység elvégzésére a Vizsgaközpont megbízási szerződést köt. A vizsgázókat kérdező vizsgáztató anyanyelvi beszélő kell, hogy legyen.
 3. A vizsgáztatók nevéről és szakképzettségéről tájékoztatni kell a Görög Nyelvi Központot. A vizsgáztatók személyazonosságát, végzettségét és szakképzettségét igazoló dokumentumok másolatát a Vizsgaközpont köteles megőrizni 5 évig.
 4. A szóbeli vizsgán a vizsgázó nyelvi teljesítményét a Görög Nyelvi Központ által megküldött értékelő lapon mindkét bizottsági tag értékeli, egymástól függetlenül.
 5. A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül, melyet a Vizsgaközpont a többi vizsgaanyaggal együtt lepecsételve megküld a Görög Nyelvi Központnak, ellenőrzés és értékelés céljából.
 6. A vizsgázónak a szóbeli vizsga megkezdése előtt 15 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén.

 

Összeférhetetlenség, elfogultság
14. §

 1. A vizsgázót nem vizsgáztathatja az a személy, aki a vizsgázó a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója. Az a vizsgáztató, akivel szemben az említett összeférhetetlenségi ok fennáll, köteles azt a Vizsgaközpont vezetőjének jelenteni.
 2. Elfogultsági kifogást a vizsgáztató bizottság egészével vagy egyes tagjaival szemben a szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgázó is benyújthat. A kifogást a tudomásra jutást követően a Vizsgaközpont vezetőjének kell bejelenteni.
 3. Az összeférhetetlenség, illetve az elfogultság megszüntetése érdekében a Vizsgaközpont vezetője intézkedik, erről értesíti a Görög Nyelvi Központot.

 

 

A vizsgaeredmények közlése, a vizsgabizonyítvány
15. §

 

 1. A nyelvvizsgaeredményeket a Görög Nyelvi Központ minden év júliusának második felében küldi meg a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont köteles a nyelvvizsgaeredményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, dokumentált módon értesíteni a vizsgázókat az eredményükről.
 2. A sikeres vizsgázók nyelvvizsga bizonyítványait minden év szeptember 30-ig küldi meg a Görög Nyelvi Központ a Vizsgaközpontnak, postai úton.
 3. Vizsgaközpont a nyelvvizsga bizonyítványt – legkésőbb az adott év végéig – ünnepélyes keretek közt adja át a sikeres vizsgázóknak. Az ünnepség megszervezése a Vizsgafelelős és a Vizsgaközpont vezetőjének közös feladata.
 4. A vizsgabizonyítvány elvesztése esetén a vizsgázó kérvénnyel fordulhat a Görög Nyelvi Központhoz, kérve annak újbóli kiadását, miután befizette az ezzel kapcsolatos díjat, amelyet minden évben a Görög Nyelvi Központ határoz meg. A kérvényben meg kell jelölni az okot, amely miatt kéri a bizonyítvány újrakiadását.

 

A vizsgázók jogorvoslati lehetősége

16.§

 1. Az eredmény közlésétől számított két hónapon belül a vizsgázó 60 euró befizetése ellenében felülvizsgálati kérelemmel élhet a vizsgája értékelésével kapcsolatban. A felülvizsgálati kérelem díját a Görög Nyelvi Központ bankszámlájára (ld. jelen szabályzat 7. § (5) bek. ) kell átutalással megfizetni.
 2. A felülvizsgálatot a Görög Nyelvi Központ által kijelölt értékelők végzik, a vizsgázók jelenléte nélkül.
 1. A felülvizsgálat eredményét a Görög Nyelvi Központ a készségekre kapott részjegyek ismertetése nélkül, írásban közli a vizsgázóval.

 

Vegyes rendelkezések
17. §

 1. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Görög Nyelvi Központ vizsgaszabályzatában foglaltak az irányadók, mely elérhető a honlapjukon.
 2. A vizsgázók adatainak kezelésére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 3. A jelentkezési lapon feltüntetett adatok valódiságáért a vizsgázó a felelős.
 4. A további vizsgákból ki kell zárni és a már teljesített részeredményt is meg kell semmisíteni annál a vizsgázónál, akit meg nem engedett eszköz használatán értek, vagy a csalás ténye egyébként megállapítható, így különösen, ha:
 • az írásbeli vizsgafeladatok, illetve a hallás utáni értés feladatlapok értékelői azt állapítják meg, hogy a megoldás részben vagy egészben szakmailag bizonyíthatóan megegyezik egy másik vizsgázó megoldásával;
 • a felügyelők tetten érték a vizsgázót előre kidolgozott nyelvi minták használatán, más vizsgázóval történt beszélgetésen, mobiltelefon használatán, stb.;
 • a vizsgáztatók, vagy felügyelők a vizsgázó személyazonosságát nem tudják kétséget kizáróan megállapítani, illetve hitelt érdemlő módon bizonyítást nyer, hogy a vizsgán nem az eredetileg jelentkezett vizsgázó jelent meg.
 1. A vizsga eredményességét igazoló hivatalos dokumentumnak csak a nyelvvizsga bizonyítvány tekinthető.
 2. A Vizsgaközpont vezetője által megbízottak szerződésben rögzítettek szerinti elszámolásának rendezése az MGOÖ Hivatala gazdasági vezetőjének feladata.

Záró rendelkezések

 1. §

 

 1. Jelen szabályzat 2015. november 01-ével lép hatályba és visszavonásig érvényes.
 2. A hatályos vizsgaszabályzat a Vizsgaközpont hirdetőtábláján, valamint a titkárságon tekinthető meg.

Budapest, 2015. november 01.

 

 

 

Vizsgaközpont vezetője                                                                     Intézményvezető