PDF FORMÁTUMBAN VALÓ LETÖLTÉSHEZ KATTINTSON IDE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖRE 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti közzétételi kötelezettségek

I.                 Szervezeti és személyzeti adatok

  Adat Frissítés Megőrzés
1.

A szervezet hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, elérhetőségei

Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola

rövid neve: Manolisz Glezosz Görög Iskola

12τάξιο Σχολείο Ελληνικών «Μανώλης Γλέζος»

Székhely: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.

Postai cím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.

E-mail: iskola@glezosz.hu

Tel.: +36 30 695 54 13

Honlap:  https://glezosz.hu/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2.

A Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Elérés:  https://glezosz.hu/wp-content/uploads/2023/05/SZMSZ-2019-06-18-1.pdf

 

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

       
3.

Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezetek szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

 

Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola

Igazgató: Kakukné dr. Partics Krisztina

Igazgatóhelyettesek: Vengrinyák Edit, Avgouropoulou Stavroula

Székhely: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.

Postai cím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.

E-mail: iskola@glezosz.hu

Tel.: +36 30 695 54 13

Honlap:  https://glezosz.hu/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

——————

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

         
 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, elérhetősége

Közalkalmazottak pedagógusok

 

1.      Kakukné dr. Partics Krisztina             (intézményvezető)

2.      Dercsényi Stavroula                           (igazgatóhelyettes I)

3.      Vengrinyák Edit                     (igazgatóhelyettes II)

4.      Kakatsaki Despoina

5.      Nagy Krisztina

6.      Mokka Pinelopi

7.      Piltikaki Marilia

Vendégtanárok/anyanyelvi pedagógusok

1.      Dimasi Despoina

2.      Gkalidou Christina

3.      Siapanidou Eleftheria

 

Nevelést-oktatást segítők

Papavramidou Hrisoula           (iskolatitkár)

 

Megbízási szerződéses pedagógusok

 

1. Purosz Alexandrosz

2. Oikonomou Andreas

3. Erdélyi Marian

4. Pancsosz Alexandra

5. Klitsas Spiros

 

 

 

 

 

 

      A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

6.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

—————————

   

 

 

 

 

       
7.

Az Manolisz Glezosz Görög Iskola által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

 

——————————————————

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az 1-es pontban meghatározott adatai

 

Oktatási Hivatal

https://www.oktatas.hu/kapcsolat

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Hatósági és Oktatási Főosztály

 

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: DR. DOMBÓVÁRI CSABA

 

Hatósági Osztály
Osztályvezető dr. Janky-Veress Franciska
Cím 1035 Budapest, Váradi utca 15.
Levelezési cím 1364 Budapest, Pf. 234.
E-mail hatosag@bfkh.gov.hu
Telefon (1) 235-1769
Ügyfélfogadás Hétfő: 13:00-16:00
Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 9:00-12:00
   

 

 

II.              Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

  Adat Frissítés Megőrzés
1.

Az MGOÖ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint az SZMSZ vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat a dokumentumok önálló elérhetőségének biztosításával

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (KJT)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus -továbbképzésről, a pedagógus -szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

Szervezeti és Működési Szabályzata:  https://glezosz.hu/wp-content/uploads/2023/05/SZMSZ-2019-06-18-1.pdf

Adatvédelmi Szabályzat:  https://glezosz.hu/wp-content/uploads/2023/05/Adatvedelmi-Szabalyzat-2018-06-18.pdf

 

Egyéb iskolai dokumentumok:

https://glezosz.hu/dokumentumok/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola tevékenységéről szóló tájékoztatás magyar és görög nyelven: https://glezosz.hu/bemutatkozas/

  

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

 

3.

Hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusunkként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

•         Az iskola fenntartója a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata.  A fenntartó

–         dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról,

–         meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,

–         ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t,

–         valamint az Nkt. 83.§ és 84.-ban meghatározott ügyekben.

 

•         A fenntartó döntése vagy annak hiánya miatt az iskola partnerei bírósághoz fordulhatnak a másodfokú (fenntartói) döntés közlésétől számított 15 napon belül.

 

A kormányhivatalok végzik az iskolák törvényességi és hatósági ellenőrzését.

Hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja:

• az egyenlő bánásmód követelményére,

• a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,

• az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,

• az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,

•az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére,

• a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,

• a törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára,

• az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

 

       
       
4.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola  által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

•         KIR:  a köznevelés információs rendszere: intézményi törzsadatok, tanulói nyilvántartás, alkalmazotti nyilvántartás https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/kir_szemelyi_nyilvantartas

•         elektronikus napló: https://glezosz.e-kreta.hu/

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

„Az iskola 25 éves jubileumi albuma” (ingyenes az iskola tanulói számára)

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

       
6.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola által kiírt pályázatok felsorolása, szakmai leírásuk, eredményeik, indoklásuk

iskolai tanulmányi versenyek:

https://glezosz.hu/category/beszamolok/versenyek/iskolai/

 

Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
 7.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola által közzétett hirdetmények, közlemények

https://glezosz.hu/

 

Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.

Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Tanfelügyeleti ellenőrzés 2023:

https://docs.google.com/document/d/1jfobicL9J3ujYO8Zpz3uotSDbgMCJugz4Iyy8NVAeFM/edit?usp=sharing

 

https://docs.google.com/document/d/1x5DZ0SqqX-xSDzYY6QkOoMWtAp2LdqsgFs2242bTmP4/edit?usp=sharing

 

A vizsgálatról szóló jelentés

megismerését követően haladéktalanul

az előző állapot 1 évig

archívumban tartásával

9.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

 

Adatvédelmi felelős: Vengrinyák Edit igazgató-helyettes, elérhetősége: editven@gmail.com

 

Közérdekű adatok megismerésének rendje: ld. a fenntartó honlapján: https://mgoo.hu/wp-content/uploads/2020/09/kozerdeku-adatok-adatigenyles-202009160846.pdf

 

  

Negyedévente Az előző állapot törlendő
10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Manolisz Glezosz Görög Iskolára vonatkozó adatai https://mgoo.hu/statisztikatablazat   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartandó
11.

A Manolisz Glezosz Görög Iskola tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

https://statisztika.kir.hu/stat22/Login.aspx

 

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartandó
12.

A Manolisz Glezosz Iskolára vonatkozó különös közzétételi lista az Oktatási Hivatal elektronikus felületén érhető el:

https://kir2info.kir.hu/Adatszolg/Index

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

 

III.                                        Gazdálkodási adatok

 

  Adat Frissítés Megőrzés
1.

Az Manolisz Glezosz Görög Iskola éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2022. évi zárszámadás és beszámoló:

https://docs.google.com/document/d/1av09fAE6dZg9GeKxGZ_CjceQeqRRqKTT/edit?usp=sharing&ouid=110785734184561540128&rtpof=true&sd=true

 

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2.

Az MGOÖ-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabérre, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q_RZufSvf1lkwfdt-SzR1z40q_DKh8Nt/edit?usp=sharing&ouid=110785734184561540128&rtpof=true&sd=true

 

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig,

de legalább 1 évig archívumban tartásával

3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított –  ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A döntés meghozatalát

követő hatvanadik

napig

A közzétételt követő

5 évig

 

 

 

4.   Negyedévente  

A Manolisz Glezosz Görög Iskola által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

————————

  

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

  1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek, amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges (43. §)
  Adat Frissítés Megőrzés
1. Közbeszerzési terv: az iskola közbeszerzési eljárást nem folytat   Minden évben március 31-ig

A tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő

közzétételéig

2.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés

——–

Szerződéskötést követően haladéktalanul A szerződés teljesítésétől számított 5 évig
3.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést

———–

Részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg  
A szerződés teljesítésétől számított 5 évig
4.

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok:

—————–

A szerződés mindegyik fél általi teljesítésétől számított harminc napon belül kell közzétenni,

az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett

adatokat aktualizálni

 
A szerződés teljesítésétől számított 5 évig