BÁZISINTÉZMÉNY

Iskolánk a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslata alapján 2020 áprilisában elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Megtisztelő számunkra ez a cím, mert ezt olyan iskola kaphatja meg, amely innovatív pedagógiai gyakorlattal, saját hagyományokkal, szakmai és szervezeti kultúrával rendelkezik, továbbá az infrastruktúrája megfelel a bázisintézményi funkciók ellátására.

A kiegészítő nemzetiségi oktatást folytató intézmények között mi vagyunk az egyetlen iskola, amely elnyerte ezt a címet.

Hiszünk benne, hogy a jó gyakorlatainkat képesek vagyunk átadni más intézményeknek is, így vállaljuk, hogy tanáraink 2020 szeptemberétől tanévenként 4-5 alkalommal tartanak workshopokat, szakmai napokat más (nemzetiségi) pedagógusok számára, biztosítva ezzel a folyamatos horizontális tudásmegosztást.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat, oktatási kapcsolatrendszerünket tovább bővíthetjük.

Kapuink kitárása más oktatási intézmények felé erősítheti iskolánk hírnevét, a közös munka számunkra is fontos tapasztalatot jelent, amely, újabb célok kitűzésére és újabb átadható tudás elérésére sarkall minket.

JÓ GYAKORLATAINK

1. Jó gyakorlat megnevezése: A fenntarthatóságra nevelés népismereti tartalmakon keresztül digitális eszközökkel

célcsoport: 4-12. évfolyam

intézménytípus: nemzetiségi nyelvoktató/kéttannyelvű iskola

jó gyakorlat alkalmazási területei: népismeret oktatás, fenntarthatóságra nevelés, nyelvoktatás

jó gyakorlat megosztásának formája: eddig: iskolai honlap, Digitális Témahét 2019, https://glezosz.hu/digitalis-temahet-2019/

időigénye: 6-8 tanóra

a jó gyakorlat célja: a fenntarthatósági és a népismereti tartalmak összekapcsolása, a nyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztése

jó gyakorlat leírása: Projekttémaként olyan görög mítoszokból válogattunk a diákokkal, melyek valamiképp kapcsolódnak a természeti, környezeti, fenntarthatósági témakörhöz, majd szintén a tanulók bevonásával megvizsgáltuk, hogy ezeket milyen digitális módszerekkel érdemes feldolgozni. Minden mítosz feldolgozásához részletes óravázlatokat készítettünk. A projekt óratervek elérhetőek az alábbi linken: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19b4TJ1zUBCHr8nel34EFY1hxDrO3jK4r

A görög mitológia szerves részét képezi a görög nemzetiségi népismereti kerettantervnek.

A projekt során a tanulók párokban, illetve csoportmunkában, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoztak: gyakorolták az írott és hallott szövegértést, digitális applikációk segítségével a megértést ellenőrző feladatokat végeztek (pl. surveymonkey, kahoot, socrative, mentimeter), szófelhőket és gondolattérképeket készítettek (worditout, popplet, mindmapmaker). Maguk is létrehoztak papíralapú és digitális feladatokat (pl. quizlet, learningapps). A környezeti, fenntarthatósági témakörök közül csoportjaink foglalkoztak a megújuló és fosszilis energiahordozókkal, a világ teremtésével, az évszakok és az időjárás/klíma-változásaival, valamint a hulladékkezeléssel.

A tanulók csoportonként  készítettek egy-egy digitális terméket, amely a kiválasztott mítoszhoz köthető, pl. képregényt (pixton, webtoon), fotókból digitális történetet / videófilmet (PicsArt, WeVideo, MovieMaker, Sony Vegas Movie Studio), animációs filmet (animatron), interaktív könyvet (bookcreator) és rádióhangjátékot.

Ezeket a digitális alkotásokat a jövőben felhasználjuk a mitológiai témák tanításához.

A feldolgozott mítoszokat a tanévzáró ünnepségen a tanulók dramatizált formában, mini-színdarabok láncolataként is előadták.

 

2. Jó gyakorlat megnevezése: Népismeret tanítás a digitális történetmesélés módszerével

célcsoport: 5-12. évfolyamos tanulók

intézménytípus: nemzetiségi nyelvoktató/kéttannyelvű iskola

jó gyakorlat alkalmazási területei: népismeret oktatás, nyelvoktatás

jó gyakorlat megosztásának formája: eddig: iskola honlapján, Digitális Témahét 2017 https://glezosz.hu/digitalis-tortenetmeseles-projekt/

eszközigénye: hang-és kép rögzítésére alkalmas eszköz, computer, kép-, hang- ill. videóvágó program

időigénye: 6-8 tanóra

a jó gyakorlat célja: népismereti tartalmak feldolgozása digitális módszerrel és eszközzel és a nyelvi kompetenciák (írott szöveg alkotása, beszéd) fejlesztése

jó gyakorlat leírása: A tanulók párban vagy kiscsoportban dolgozva kiválasztanak/ kapnak egy feldolgozandó témát. Első lépésként a témához egy 10-15 mondatból álló történetet alkotnak. Második lépésben ún. Storyboard-ot készítenek, azaz minden mondathoz egy-egy, saját maguk által alkotott képet (pl. rajzot, fényképet, bábjáték jeleneteit, gyurmából ill. legoból alkotott jeleneteket, stb.) kapcsolnak, a képeket digitalizálják. A szöveget saját maguk olvassák fel, a hangot digitális eszközzel rögzítik. Harmadik lépésként a képeket és a hangot egy vágóprogram segítségével kisfilmmé alakítják. A projektmunka alatt egyaránt fejlődik a tanulók szociális, nyelvi és digitális kompetenciája.

Iskolánk az alábbi népismereti témákat dolgozta fel ezzel a módszerrel:

Identitásunk:

Miért tanulunk görögül?

Származásunk, családunk története

Ünnepeink, szokásaink, hagyományos ételeink

Tzatziki készítése

Húsvéti (nép)szokások

Görögországi élményeink, nevezetességek

Az elkészült produktumok alkalmasak arra, hogy oktatási segédanyagként szolgáljanak az adott témakör tanításához.

KAPCSOLATTARTÓ / KOORDINÁTOR

Kakukné dr. Partics Krisztina

mobil: +36707089111

e-mail: igazgato@glezosz.hu